О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

25.01.2017 г.

 

Номер                                   2 0 1 7 година                           гр. Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд

на двадесет и трети януари                                                                 2 0 1 7 година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                      Председател: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             Членове: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                             ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

 

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

 

КАХД №  16 по описа на КАС за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на гл. тринадесета от Административно - процесуалния кодекс.

 Постъпила е частна жалба от С.Г.С. ***, против Определение № 707 от 27.12.2016 г. на Дупнишкия районен съд, с което производството по НАХД № 1476/2016 г. по описа на ДРС е прекратено поради недопустимост на жалбата.

С частната  жалба се иска да бъде отменено определението и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия, поради нарушаване на процесуалният и материалният закон.

Частната жалба до КАС е подадена от жалбоподателя в законоустановения 7 -дневен срок за обжалване на определението на ДРС.

Кюстендилският административен съд, намира че жалбата на С.Г.С. ***  против Определение № 707 от 27.12.2016  г. по НАХД № 1476/2016 г. по описа на Районен съд гр. Дупница е допустима, подадена е от страна с правен интерес, срещу подлежащ на оспорване по реда на глава ХІІІ от АПК съдебен акт, преграждащ по-нататъшното развитие на делото.

След като разгледа частната жалба по същество, съдът я счете за основателна по следните съображения:

Обжалва се Определение № 707 от 27.12.2016 г., с което е оставена без разглеждане въззивната жалба на С.Г.С. срещу НП № 15-0332-001152/04.09.2015 г., издадено от Началника на РУ – Дупница при ОД на МВР гр. Кюстендил и е прекратено производството по НАХД №1476/2016 г. по описа на Дупнишкия районен съд.

За да постанови прекратителния си съдебен акт, районния съд е счел, че наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 30.12.2015 г. при условията на чл. 58 ал. 2 от ЗАНН и същото е влязло в сила на 07.01.2016 г. Жалбата срещу НП е подадена на 04.10.2016 г., т.е . много след законоустановения срок за обжалване и жалбата е просрочена. Въззивния съд счита, че по преписката са представени доказателства за основателното връчване на НП на основание чл.58 ал.2 от ЗАНН и съответно в хода на съдебното следствие не са събрани такива, които да докажат, че процедурата по чл.58 ал. 2 от ЗАНН не е спазена.

         Кюстендилския административен съд не споделя изводите на ДРС за недопустимост на жалбата, поради просрочието й и счита, че изложените съображения са незаконосъобразни и в противоречие с доказателствата по делото и приложимите нормативни разпоредби. Оспореното определение е постановено в противоречие с материалния закон, което съставлява основание за отмяната му, поради следните съображения:

         Съгласно чл. 58 ал. 2 от ЗАНН, когато нарушителят не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху НП и то се счита за връчено от деня на отбелязването. Административнонаказващият орган е длъжен да докаже, че са спазени всички законови изисквания, като направи отбелязване на тези обстоятелства върху наказателното постановление. Направеното отбелязване върху съдържанието на НП не покрива изискванията на закона за приложение на чл. 58 ал. 2 от ЗАНН. Използван е печат, в съдържанието на който е посочена само правната норма и датата на връчване на НП. Липсват описани фактически обстоятелства за търсене на нарушителя на известния адрес по преписката, съответно ненамирането му и липсата на знание за друг адрес.Приложената на л. 11 от първоинстанционното дело разписка за получаване от Star Post не представлява годно доказателство за намиране на лицето на адреса по преписката. На основание чл.84 от ЗАНН следва субсидиарното приложение на разпоредбите на НПК относно връчването на призовките, съобщенията и книжата. В чл.180, ал.1-7 от НПК подробно са уредени различните хипотези на връчване на книжа и съобщения. Тези норми са от публичноправен ред, императивни и изчерпателни и разширеното им тълкуване е недопустимо. Предвид това и доколкото не са представени доказателства жалбоподателката С.С. да е търсена за надлежно връчване на наказателното постановление в съответствие с нормативните изисквания на чл. 58 ал. 1 от ЗАНН, съдът приема, че процесното НП неправилно е било счетено за влязло в сила. За да са налице условията на чл. 58 ал. 2 от ЗАНН е необходимо не само лицето да не е открито на съответния адрес, но също така то да е променило адреса си и новият такъв да не е известен. По делото няма данни жалбоподателката да е променила адреса си, точно обратното – твърди се, че посоченият в наказателното постановление адрес е същият, на който живее лицето и понастоящем. Всичко това е достатъчно основание да се счете, че липсва редовно връчване на НП.

         Касационната инстанция приема, че не са налице изискванията за приложение на чл. 58 ал. 2 от ЗАНН в конкретния случай.              

         В този смисъл ДРС, като е прекратил производството по делото, е постановил неправилно и незаконосъобразно определение. Делото трябва да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

         Водим от горното, Кюстендилският административен съд

 

О  П  Р  Е  Д   Е  Л  И:

 

         ОТМЕНЯ Определение № 707 от 27.12.2016 г. по НАХД № 1476/2016 г.по описа на ДРС за 2016 г.

         ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на процесуалните действия.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                              ЧЛЕНОВЕ: