О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     01.02.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Административен съд - Кюстендил                                                                                     

на първи февруари                                                                        две хиляди и седемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                                                 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                      2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

частно касационно административнонаказателно дело № 46 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството по делото е по реда на чл.229 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

            „Т.Г.“ ЕООД, ЕИК **** със седалище и адрес на управление *** със законен представител управителя Н. Д. В. обжалва определение от 20.12.2016г. по а.н.д.№2132/2016г. на РС – Кюстендил. Релевират се възражения за незаконосъобразност на акта. Моли се за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на следващите процесуални действия.

            От материалите по делото на районния съд е видно, че делото е образувано по възражение на „Т.г.“ ЕООД до директора на ТД на НАП София, офис Кюстендил срещу НП №F249631/27.10.2016г., издадено от зам.директора при ТП на НАП София с претенция за материална незаконосъобразност и искане за неговата отмяна. Възражението е подписано от законния представител на дружеството. НП е връчено на управителя на дружеството на 17.11.2016г. Възражението срещу него е входирано в администрацията на органа-издател на 24.11.2016г. С оспореното определение районния съд е оставил без разглеждане като недопустимо възражението срещу НП и е прекратил производството по делото. Съдът е приел, че възражението не съдържа минимално изискуемото се съдържание на жалба, т.к. няма изявление на санкционираното лице за отнасяне на спора пред съда, не е посочен този съд, липсва основание за обжалване на НП и искане към съда.

            Оспореното определение е връчено на дружеството на 10.01.2017г., а частната жалба е подадена на 17.01.2017г.

             С оглед така установената фактическа обстановка, частната жалба е допустима. Подадена е в срока по чл.230 от АПК от надлежна страна с правен интерес от оспорване на съдебния акт пред компетентния за разглеждането й административен съд.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

Поради липса на специални правила относно формата и съдържанието на жалбата в ЗАНН във вр. с чл.78, ал.3 от ЗСч, на основание препращащата правна норма на чл.84 от ЗАНН приложение намира процедурата на Раздел II „Образуване на производство пред въззивната инстанция“ от НПК. Съгласно чл.320, ал.1 и ал.2 от НПК жалбата следва да се изготви в писмена форма, да е подписана от подателя и да съдържа информация за съдът, до който се подава, името на подателя, конкретното искане /петитум/, неизяснените обстоятелства /възраженията срещу НП/ и доказателствените искания. Пропускът или несъответствието на оспорването с посочените нормативни правила подлежи на отстраняване чрез изпращане на покана до оспорващия по аргумент от чл.323, ал.1, т.1 от НПК. Неизпълненията на указанията на съда водят до връщане на жалбата.

В случая по делото на районния съд правилно е становището на съда, че възражението не отговаря на част от изискванията на процесуалния закон, т.к. не е отправено до съд и не съдържа валидно сезиране за съдебно произнасяне срещу оспореното НП по наведените възражения за незаконосъобразност. Съдът обаче е нарушил реда за процедиране по чл.323, ал.1, т.1 от НПК. Връщането на жалбата, който правен резултат е постигнат с оспореното определение за прекратяване на производството по делото, е дължимо само след отправена покана до жалбоподателя за отстраняване на несъответствията в оспорването и липса на подадени книжа в изпълнение на указанията на съда. Правомощието на съда по връщането е опосредено от процедура, която в случая не е проведена.

Нарушението на приложимите процесуални правила води до незаконосъобразност на оспореното съдебно определение. Определението ще се отмени и делото ще се върне на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по спора от фазата по проверка редовността на жалбата срещу НП. Районният съд дължи отправяне на покана до дружеството-жалбоподател за отстраняване на пропуските в подаденото възражение. След уточняване на правораздавателната власт на съда по отношение на оспореното НП следва да се предприемат следващите процесуални действия по насрочване и разглеждане на делото в открито съдебно заседание.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ определение от 20.12.2016г. по а.н.д. №2132/2016г. по описа на РС - Кюстендил.

            ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия съгласно указанията на касационния съд.

            Определението е окончателно.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                           ЧЛЕНОВЕ: 1. 

  

 

 

 

                                     2.