О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Кюстендил, 16.10.2017 год.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                         НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия  Стойчева   КАНД  №370 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК.

Ю.Д.С., в качеството си на управляващ и представляващ “Т.Л.1.” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***,  е подал частна жалба срещу Разпореждане №2938 на ДРС от 15.08.2017год. по НАХД №1164/2017год., с което е прекратено производството по обжалването на Електронен фиш Серия К, №1556921 на ОД на МВР гр. Кюстендил. Изложени са доводи за незаконосъобразност на атакувания съдебен акт. Твърди се, че акта е постановен при неправилно приложение на материалния закон. Прави се искане за отмяна на разпореждането и за връщане на делото на районния съд за продължаване на процесуалните действия по разглеждане на въззивната жалба срещу ЕФ.

Ответникът – Областна дирекция на МВР - Кюстендил, не е изразил становище по жалбата.

            Административният съд, като прецени доказателствата по делото и доводите на жалбоподателя, както и допустимостта и основателността на частната касационна жалба,  приема следното:

            Производството пред ДРС е образувано по жалба на Ю.Д.С., в качеството си на управляващ и представляващ “Т.Л.1.” ЕООД, със седалище и адрес на управление *** срещу Електронен фиш Серия К, №1556921 издаден от ОД на МВР гр. Кюстендил.  Видно от материалите по първоинстанционното дело, жалбата е подадена чрез административнонаказващия орган на 01.08.2017 г., който с придружително писмо е изпратил същата на Районен съд гр. Дупница, като е представил и преписката по издаването на обжалвания електронен фиш. Към преписката е приложено  ксерокопие на известие за доставка №3280666 на STAR POST /лист 9/ за връчване на ЕФ серия К №1556921, с отбелязване в графа „опит за връчване“ – няма вход и подчертан надпис „непълен адрес“ и  с вписана дата 10.05.2017г. Върху известието липсва подпис на получател.

            При посочените доказателства,  ДРС е приел, че ЕФ е връчен на нарушителя на 10.05.2017г.,  а жалбата е подадена след изтичането на преклузивния срок за обжалване. По горните доводи е прекратил производството по делото поради недопустимост на жалбата.

            Разпореждането на ДРС за прекратяване на производството по делото е съобщено на жалбоподателя на 14.09.2017год., а частната касационна жалба е изпратена по пощата на 20.09.2017год.

Съобразно изложеното, частната касационната жалба се явява процесуално допустима – подадена е от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване съгл. чл.229, ал.1, т.1  от АПК, в преклузивния срок по чл.230, ал.1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.231 вр. с чл.212 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата се приема за основателна.

                Въззивният съд неправилно е прекратил производство по делото поради недопустимост на въззивната жалба срещу издадения електронен фиш. Изложените съображения са  незаконосъобразни и в противоречие с доказателствата по делото и приложимите нормативни разпоредби. Оспореното разпореждане е постановено в нарушение на материалния закон, което съставлява основание за отмяната му. Следвало е въззивния съд да се произнесе със съдебен акт по съществото на спора на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, с който да потвърди, да измени или отмени електронния фиш.

Съгласно чл.189, ал.5 от Закона за движението по пътищата електронният фиш се връчва на собственика или на този, на когото е било предоставено моторното превозно средство, с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностите лице от службите за контрол. Връчването следва да се удостовери с подпис на получателя, имената му и дата на връчването. В случая, на приложеното на л. 9 от първоинстанционното дело ксерокопие на известие за доставка липсват доказателства за връчване на електронния фиш. Обратното, на копието ясно се вижда, че има отбелязване за непълен адрес на получателя, респ. опитът за връчване е без резултат поради това, че цитирам: „няма вход“. Отбелязаната дата на известието за доставка всъщност е датата, на която пратката е върната обратно на подателя.

Следователно, по делото липсват доказателства за връчване на електронния фиш на жалбоподателя, поради което  срокът за оспорване на същия не е започнал да тече, респ. жалбата не е просрочена.  Оспореното разпореждане е неправилно и касационната инстанция го отменя, като връща делото на ДРС за продължаване на съдопроизводствените действия по произнасяне по въззивната жалба. При  разглеждане на делото въззивният съд следва да провери изложените в касационната жалба твърдения относно начина и датата на връчване на оспорения ЕФ.  

            Водим от гореизложеното и на осн.чл.229 от АПК, Административният съд

 

                                                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

ОТМЕНЯ  разпореждането на Дупнишкия районен съд от 15.08.2017год. по НАХД №1164/2017год. и връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на Ю.Д.С. срещу Електронен фиш Серия К, №1556921,  издаден от ОД на МВР -  Кюстендил. 

Определението не подлежи на обжалване.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

       

 

 

    Председател:                                 Членове: 1.                       2.