Р Е Ш Е Н И Е

                         34                                            15.02.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на трети февруари                                                                         две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                                                 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                        2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря С.К.

и в присъствието на прокурор Марияна Сиракова от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 328 за 2016г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            Адв.В.П. *** като пълномощник на С.Ц., ЕГН ********** *** обжалва решението по а.н.д.№513/2016г. на КРС. Релевира се касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с твърдението, че за едно нарушение са съставени два АУАН и са издадени две НП, което се приема за съществено нарушение на процесуалните правила. Моли се за отмяна на решението и отмяна на НП.

В с.з. касаторът и неговият представител не изразяват становище по жалбата.

Пълномощникът на ответника - Митница Югозападна с административен адрес: гр.Благоевград, ул.“П.Ш.“ намира жалбата за неоснователна, т.к. оспореното решение е правилно и законосъобразно.

Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата, считайки, че въззивният съд е постановил правилно решение, доколкото правилно е приложил материалния и процесуалния закони.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №598/21.03.2016г. на началника на Митница Югозападна, с което на С.Ц. на основание чл.233, ал.3 от ЗМ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 7 410лв., представляваща 200 на сто от продажната цена на предмета на нарушението и на основание чл.233, ал.6 от закона са отнети в полза на държавата 520бр. кутии цигари марка „YORK“ 100’s по 19 къса /9 880 къса/, облепени с македонски акцизен бандерол като предмет на митническото нарушение.

            От фактическата страна на спора районния съд е приел за установено, че с АУАН №422/31.10.2015г. Ц. е привлечен да отговаря за това, че на 31.10.2015г. около 12.20 часа, управлявайки собствения си лек автомобил м.“А.“ с ДК №КН****ВК е преминал през ГКПП Гюешево, влизайки в Република България от Република Македония, като в хода на митническата проверка водачът е отрекъл да има нещо за деклариране, но при извършената ЩМП при демонтаж на резервоара за гориво на автомобила св.Г. е открил укрити в него 520бр. кутии цигари от посочената в НП марка с македонски акцизен бандерол. Нарушителят е признал извършеното нарушение. Съдът е установил, че в хода на образуваното административнонаказателно производство цигарите са предадени на Митницата, определена е тяхната продажна цена от 3 705лв. и е издадено оспореното НП. Според установеното от съда, след приключване на ЩМП поради съмнение за пренасяне на още цигари със същия автомобил св.П. е възложила извършване на допълнителна ЩМП, при която в автомобила са открити още цигари, за които същият ден е съставен втори АУАН.

            При така установената фактическа обстановка съдът е формирал правен извод за липса на допуснати нарушения на процесуалните правила при съставянето на АУАН и издаването на НП. Според съда, наличието на два АУАН и две НП за различните количества цигари не води до по-висок размер на санкцията за нарушителя. Съдът се е аргументирал, че ако всички открити тютюневи изделия при двете проверки са описани в един АУАН и е издадено едно НП, то общото административно наказание би било равно на сбора от двете отделни административни наказания, наложени с НП №598/2016г. и НП №599/2016г. По посочените правни доводи съдът е потвърдил изцяло НП.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и с оглед релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Преценено за съответствие с материалния закон обаче решението е неправилно. Съображенията за това са следните:

            Изводът за законосъобразност на НП съдът е формирал в нарушение на принципа за разкриване на обективната истина по спора по см. на чл.13 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН с оглед правомощието на съда по чл.107, ал.2 от НПК да събира доказателства и по свой почин. Неспазването на това правомощие представлява процесуално нарушение и е касационно основание за отмяна на съдебното решение.

Описаното в АУАН №422/31.10.2015г. и НП №598/21.03.2016г. административно нарушение се изразява в това, че на 31.01.2015г. около 12.20 часа деецът е пренесъл през държавната граница на страната – МП Гюешево с лекия автомобил 520 кутии цигари, представляващи акцизни стоки, без разрешението и знанието на митническите органи.

Описаното в АУАН №423/31.10.2015г. административно нарушение се изразява в това, че на същата дата, място и час с посочения лек автомобил са пренесени през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи 220 кутии цигари. По делото на районния съд не са събрани писмени доказателствени средства дали по втория АУАН е издадено НП. В този смисъл приетото от съда друго наказване на дееца, извън това по НП №598/21.03.2016г. не почива на събрания доказателствен материал. От тук необоснован от доказателствата е изводът на съда за наличие на две самостоятелни наказания, чието наличие не представлява процесуално нарушение във връзка с наказването на дееца, т.к. сборът им е равен на размера на наказанието, ако е издадено едно общо НП.

Разкриването на обективната истина по делото е налагало съдът да провери дали има издадено НП по АУАН №423/31.10.2015г., т.к. описаното в двата АУАН деяние е едно. Същото покрива критериите по чл.6 от ЗАНН за административно нарушение. Обвиненията касаят едно и също деяние, изразено чрез действие по превозване пред държавната граница на страна на акцизни стоки без знанието и разрешението на митническите органи на посочената дата и час. При това положение, издаването на две самостоятелни НП за едно деяние би нарушило изискването за еднократно санкциониране на деянието на дееца с издаване на един АУАН и едно НП по аргумент от чл.42, т.4, пр.1 и чл.57, ал.1, т.5, пр.1 от ЗАНН. Издаването на множество АУАН и съответните на тях НП води до наличие на множество административнонаказателни преписки за едно деяние. Количественият критерий на вещите, предмет на деянието, не може да бъде определящ за броя на административнонаказателните преписки и издадените като техен краен резултат НП. Спазването на посоченият ред за административно санкциониране по ЗАНН е гаранция за законност на административнонаказателния процес.

Изложеното налага, на основание чл.222, ал.2, т.1 от АПК касационният съд да отмени оспореното съдебното решение и да върне делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. При новото разглеждане районният съд следва да приобщи към доказателствения материал по делото на данни за това дали има издадено НП по АУАН №423/31.10.2015г. и да приложи самото НП, след което да разгледа спора по същество във връзка с възраженията на пълномощника на Ц. за съществено процесуално нарушение в процедурата по административно наказване на дееца.

Мотивиран от горното и на основание чл.222, ал.2, т.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №351/19.10.2016г. по а.н.д. №513/2016г. на КРС.

            ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ /О.М./:     

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

 

                                                                                      2.

 

 

 

Особено мнение на съдията Д. Петрова по к.а.н.д. № 328/2016г. :

 

Не споделям становището на касационния състав по въпроса, че в разглежданата по делото хипотеза издаването на две самостоятелни наказателни постановления би нарушило основен принцип в наказателния и административнонаказателния процес, а именно - за едно нарушение да бъде наложено едно наказание, т.е. забраната за двойно наказване за едно и също нарушение.

По делото не е налице спор относно обстоятелствата, че лицето С.Ц. е осъществило митническа контрабанда по см. на чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците, като на 31.10.2015г., 12, 20 часа, управлявайки описаното МПС, влизайки в Р България от Р Македония през ГКПП Гюешево, е пренесло пред държавната граница акцизна стока – тютюневи изделия. Не се спори и относно обстоятелствата, че нарушението е установено вследствие две проверки на лицето и управлявания от него автомобил. При първата, след демонтаж на резервоара за гориво на автомобила са установени укрити в резервоара 520 броя кутии цигари от посочена марка, с македонски акцизен бандерол. Съставен е АУАН № 422/31.10.2015г., въз основа на който е издадено и НП № 598/21.03.2016г. С последното на Ц. е наложена глоба в минималния предвиден в разпоредбата на чл. 233, ал. 3 от ЗМ размер – 200 % от продажната цена на предмета на нарушението /откритите 520 броя кутии цигари/. По повод възникнали съмнения за още укрити акцизни стоки, автомобилът е насочен за извършване на последваща проверка на същата дата чрез подлагането му на мобилен рентген. Въз основа това изследване е установено наличие на укрити вещи в кухините на автомобила. След демонтаж на корите на задните врати и арматурното табло са установени укрити още 220 броя кутии цигари от посочени марки, с македонски акцизен бандерол. За последното е съставен АУАН № 423/31.10.2015г. По делото липсват данни за издадено въз основа на него наказателно постановление.

Авторът на особеното мнение счита, че фактът издадено ли е или не наказателно постановление въз основа на АУАН № 423/31.10.2015г. е ирелевантен за разрешаване на въпроса относно законосъобразността на наказателно постановление № 598/21.03.2016г. В тази връзка несъбирането от първата инстанция на доказателства относно факта на издаване на наказателно постановление въз основа на АУАН № 423/31.10.2015г. не съставлява касационно основание – съществено процесуално нарушение. Съответно не следва отмяна на първоинстанционното съдебно решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на КРС.

Съдия Д. Петрова счита, че в случай на издадено наказателно постановление въз основа на втория съставен АУАН № 423/31.10.2015г., не е нарушен посочения в решението принцип, забраняващ двойното наказване. В тази насока изцяло споделя съображенията на районния съд, извличащи  аргументи от уредения в закона начин на определяне на наказанието и изчисляване размера на глобата. Независимо от броя на съставените АУАН и издадените въз основа на тях НП, те релевират, респективно ангажират административнонаказателна отговорност за нарушение, имащо за предмет едно и също количество и вид акцизни стоки, със съответна продажна цена. Т.е повдигане на обвинението с един или два АУАН, не се отразява по какъвто и да било начин на процесуалното положение на нарушителя. Същото по никакъв начин не е утежнено със съставянето на два АУАН – в резултат не  е повдигнато обвинение в по-тежко наказуемо нарушение. Съответно издаването на две наказателни постановления за митническа контрабанда на откритите при двете отделни проверки акцизни стоки не е с последица налагане на две наказания за едно и също нарушение. Следващото се наказание за цялото количество би било в размер напълно идентичен с този за същото това количество, но санкционирано с две отделни наказателни постановления /200 % от продажната цена на стоките/. Т.е. не е нарушена и забраната за двойно наказване за едно и също деяние. Липсва нарушение и на други принципи на административнонаказателния процес, както и ограничаване, възпрепятстване или осуетяване правото на защита на наказаното лице. При това положение с фактът на издаване на наказателно постановление въз основа на АУАН № 423/31.10.2015г. /в случай, че такъв е издаден/ не е реализирано съществено процесуално нарушение в административнонаказателното производство.

Считам, че правилно и при липса на касационни основания за отмяна, районният съд е потвърдил наказателно постановление № 598/21.03.2016г. и следващият се от настоящата касационна проверка резултат е оставяне на решението в сила.

 

                                                                                 

СЪДИЯ :