-

1.1.2017. 31.1.2017.

No , No , - 򠠠
1 No 179/2015 ... :
.
31.1.2017.
2 No 243/2015 ...,
...
:
.
5.1.2017.
15.2.2017.
3 No 335/2015 ... . :
.
23.1.2017.
4 No 386/2015 ... . :
.
11.1.2017.
5 No 55/2016 ... . :
.
3.1.2017.
6 No 79/2016 ... . :
.
9.1.2017.
7 No 87/2016 - , , , , , . :
.
18.1.2017.
8.2.2017.
8 No 101/2016 ... . :
.
9.1.2017.
9 No 146/2016 - , , , , , . ... :
.
12.1.2017.
9.2.2017.
10 No 202/2016 ... :
.
13.1.2017.
11 No 219/2016 ... :
.
20.1.2017.
12 No 222/2016 ... :
.
20.1.2017.
13 No 267/2016 ... :
.
6.1.2017.
2.2.2017.
14 No 290/2016 ... :
.
20.1.2017.
13.2.2017.
15 No 304/2016 ... :
.
17.1.2017.
7.2.2017.
16 No 306/2016 ... - :
.
5.1.2017.
5.1.2017.
17 No 315/2016 ... - :
.
13.1.2017.
18 No 334/2016 - ...,
...
:
.
17.1.2017.
2.2.2017.
19 No 335/2016 - - - :
.
16.1.2017.
10.2.2017.
20 No 336/2016 - ... :
.
10.1.2017.
31.1.2017.
21 No 343/2016 ... :
.
16.1.2017.
6.2.2017.
22 No 380/2016 ... - :
.
27.1.2017.

:
23.2.2017
2147/2017
53/27.01.2017 ., .. 380/2016 . . .
23.2.2017.
23 No 391/2016 - . :
.
4.1.2017.
19.1.2017.
24 No 392/2016 - . :
.
5.1.2017.
18.1.2017.
25 No 1/2017 ... :
.
30.1.2017.
16.2.2017.
26 No 3/2017 - , , , , , . ... :
.
26.1.2017.
27 No 6/2017 ... . :
.
25.1.2017.
28 No 9/2017 ... :
.
20.1.2017.
20.1.2017.
29 No 260/2016 , ... :
.
16.1.2017.
16.1.2017.
30 No 294/2016 , ... :
.
16.1.2017.
16.1.2017.
31 No 295/2016 : :
.
16.1.2017.
16.1.2017.
32 No 304/2016 : ... :
.
:
.
26.1.2017.
26.1.2017.
33 No 321/2016 , ... :
.
:
.
4.1.2017.
4.1.2017.
34 No 323/2016 , ... :
.
:
.
4.1.2017.
4.1.2017.
35 No 326/2016 : - :
.
:
.
4.1.2017.
4.1.2017.
36 No 330/2016 ... :
.
5.1.2017.
5.1.2017.
37 No 332/2016 , ... :
.
:
.
25.1.2017.
25.1.2017.
38 No 333/2016 : ... :
.
:
.
24.1.2017.
24.1.2017.
39 No 334/2016 : ... :
.
:
.
24.1.2017.
24.1.2017.
40 No 336/2016 , ... :
.
:
.
24.1.2017.
24.1.2017.
41 No 337/2016 : :
.
:
.
27.1.2017.
27.1.2017.
42 No 339/2016 , ... :
.
:
.
24.1.2017.
24.1.2017.
43 No 340/2016 , ... :
.
:
.
26.1.2017.
26.1.2017.
44 No 342/2016 , ... :
.
:
.
24.1.2017.
24.1.2017.
45 No 343/2016 : ... :
.
:
.
26.1.2017.
26.1.2017.
46 No 346/2016 : :
.
:
.
31.1.2017.
31.1.2017.
47 No 348/2016 , ... :
.
:
.
24.1.2017.
24.1.2017.
48 No 350/2016 , ... :
.
:
.
24.1.2017.
24.1.2017.
49 No 2/2017 : ... :
.
:
.
11.1.2017.
11.1.2017.
50 No 16/2017 ... :
.
:
.
25.1.2017.
25.1.2017.
51 No 36/2017 , ... :
.
25.1.2017.