Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 283/2018г [ още ... ]

 

НОВИНИ

23.04.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Административен съд – Кюстендил с Решение № 87 от 23.04.2012 г. по административно дело № 295/2011 г. ОТМЕНЯ Решение № 118, Решение № 119, Решение № 120 и Решение № 121 от 21.07.2011 г. на Общински съвет гр. Бобов дол.

Производството по административно дело № 295/2011 г.е образувано на 13.09.2011 г. по повод постъпила Заповед № 225/30.08.2011 г., с която областният управител на област Кюстендил оспорва като незаконосъобразни следните решения на Общински съвет – гр.Бобов дол от 21.07.2011 г.: Решение № 118, с което е прието изменение на чл. 16, л.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол; Решение № 119, с което е прието изменение на Приложение № 1 към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол; Решение № 120, с което е прието изменение на Приложение № 1, т.8 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги и Решение № 121, в частта му с която е прието, че измененията в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бобов дол и определяне на годишен размер на местните такси и цени на услуги влизат в сила от 21.07.2011 г.

В производството по делото като страна, оспорваща решенията на Общински съвет – гр. Бобов дол е конституиран областният управител на област Кюстендил, а като ответник – Общински съвет – гр. Бобов дол. Като страна в производството е конституирана и Окръжна прокуратура – Кюстендил.

С отменения чл.16, ал.1 (След решение на Общинския съвет, части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на подлежащите на концесиониране обекти, могат да се отдават по наем за срок от 10 (десет) години, след организиране и провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол е уредено следното:

Отмененото от съда решение на Приложение № 1 към Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол касае изменение на началните тръжни цени за отдаване под наем на терени общинска собственост.

Отмененото от съда решение на Приложение № 1,т.8 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бобов дол и определяне на годишен размер на местните такси и цени на услуги касае изменение на таксата за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, като цените за І, ІІ, ІІІ и ІV зона са намалени съответно от 3 лв. на кв.м на 2 лв. на кв.м. и от 2 лв. на 1 лв. за кв.м.

Решенията на Общински съвет гр. Бобов дол са отменени от съда поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при приемането им.

Решението на Административен съд – Кюстендил не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването до страните, че е изготвено.

Съдебният акт, ведно с мотивите е публикуван на интернат – страницата на Административен съд – Кюстендил.


15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 328/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 301/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 283/2018г [ още ...]

15.02.2019
Прессъобщение по адм. дело № 51/2019г [ още ...]

28.01.2019
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ...]

19.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422 [ още ...]

04.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ...]

27.11.2018
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 2018/2019 год. [ още ...]

27.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018г. [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 278/2018 [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 279/2018 [ още ...]

19.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 334/2018 г. [ още ...]

15.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

14.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018г. [ още ...]

13.11.2018
Прессъобщение по адм.дело № 387 [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас