Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
19.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422 [ още ... ]

 

НОВИНИ

22.11.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Административен съд – Кюстендил с Решение № 193 от 22.11.2012 г. по административно дело № 298/2012 г. по повод оспорване от кмета на община Кюстендил и на областния управител ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО решение № 103 по протокол № 6 от 14 септември 2012 година на Общински съвет на община Кюстендил. С него общинският съвет задължава кмета в случаите на разходване на средства, сключване на граждански договори и капиталови разходи над 10000 лв да ги извършва въз основа на влязло в сила решение на общинския съвет./т.1/; предстоящите бизнес, културни, инвестиционни, спортни и др. срещи на кмета да се извършват в присъствието на председателя на общинския съвет или упълномощен от него общински съветник и след предварително уведомяване от кмета /т.2/; задължава кмета в тридневен срок да представи пред председателя справка за наличността по двете депозитни сметки и в случай, че не представи или от представената справка се установи липса на суми да се сигнализира прокуратурата /т.3/.
Съдът отменя решението поради допуснати съществени процесуални нарушения и липса на мотиви в трите му части, както и поради противоречие с материалния закон в частта му по т.1 и т.2.
Като процесуално нарушение е отчетено приемането му по докладна записка, която не е представена най-късно в деня преди заседанието и без да е посочено, че касае неотложен въпрос; предложението за решение не е мотивирано и е прието в заседанието без конкретни разисквания. Липсват мотиви и разисквания и по т.3 на решението. Непосочването на фактически основания за приемането му не позволява съдът да провери съответствието с материалния закон.
В противоречие с чл. 44, ал.1, т. 5 ЗМСМА в частта по т.1 и т.2 се възложени задължения на кмета, които ограничават оперативната му самостоятелност като орган на изпълнителната власт,а на председателя на общинския съвет или определен от него общински съветник са дадени правомощия, които не са предвидени в чл. 25 ЗМСМА.
Решението на Административен съд – Кюстендил не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването до страните, че е изготвено.

Съдебният акт, ведно с мотивите е публикуван на интернет – страницата на Административен съд – Кюстендил.

19.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 422 [ още ...]

04.12.2018
Прессъобщение по адм. дело № 442/2018г. [ още ...]

27.11.2018
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 2018/2019 год. [ още ...]

27.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 382/2018г. [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 278/2018 [ още ...]

21.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 279/2018 [ още ...]

19.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 334/2018 г. [ още ...]

15.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

14.11.2018
Прессъобщение по адм. дело № 387/2018г. [ още ...]

13.11.2018
Прессъобщение по адм.дело № 387 [ още ...]

05.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 242/2018 г. [ още ...]

05.11.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 332/2018 г. [ още ...]

31.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 454/2018г. [ още ...]

30.10.2018
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 2018/2019 год. [ още ...]

29.10.2018
Прессъобщение по адм. дело № 277/2018г [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас