Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

28.02.2013
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно работата на Административен съд Кюстендил за периода януари - декември, 2012 г.

 

За 2012 г., през периода от месеците януари до декември (вкл), в Административен съд - Кюстендил са  разгледани общо 1079 бр. дела. Новообразуваните са 889 бр. дела, от които 363 са административните (първоинстанционните) дела и 588 са касационните дела. За посочения период свършените са 888 бр. дела.  От общия брой административни дела за разглеждане - 491, към края на отчетния период са свършени 375 броя, което в проценти се равнява на 76%. От общия брой касационни дела за разглеждане - 588, са свършени  513 дела  или 87%.

През отчетния период е налице значително увеличаване на броя на касационните дела и конкретно на касационните административно-наказателни дела. Касае се за тенденция на нарастване, вследствие на която за първи път в дейността на съда превес като общ брой имат касационните оспорвания.

 

По материя броят на административните дела е както следва:

 

- дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър - 149 бр. дела

- дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове -  5 бр. дела

- дела по Изборния кодекс - 3 бр. дела

- дела по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс и Закона за митниците - 7 бр. дела

- дела по Кодекса за социално осигуряване и Закона за социалните помощи - 50 бр. дела

- дела по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за администрацията - 54 бр. дела

- дела по Закона за собствеността и земеделските земи, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, Закон за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ -   22 бр. дела

- искове по АПК - 58 бр. дела

- дела по Закона за държавния служител, Закона за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за съдебната власт - 16 бр. дела

- дела по чл. 304 от АПК ( наказания за неизпълнение актове на съда ) - 3 бр. дела

- други административни дела - 104 бр. дела

- частни административни дела - 20 бр. дела

 

Най - голям дял от образуваните и разглеждани през посочения период първоинстанционни административни дела имат тези по ЗУТ и ЗКИР - 41 %

 

Натовареността на съдиите от Административен съд - Кюстендил е висока, като се има предвид брой разглеждани 1079 и брой свършени дела 888. В срока по чл.172 от АПК са изготвени съдебните актове до 1 месец по 713 бр. дела 80%, а в срок от 1 до 3 месеца са 30 бр. дела или 3,4%.

През изминалата година са били обжалвани 191 бр. дела. Върховният административен съд е потвърдил съдебните актове по 150 бр. дела, 31 бр. дела е отменил изцяло и пет са отменени частично.

 

Подробният отчет за работата на Административен съд - Кюстендил за периода януари-декември 2012 г. е публикуван на интернет страницата на съда.

28.02.2013 г.

гр.Кюстендил

28.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 377/2017 г. [ още ...]

27.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 155/2017 г. [ още ...]

27.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 384/2017 г. [ още ...]

22.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 281/2017 г. [ още ...]

20.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 334/2017 г. [ още ...]

16.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 344/2017 г. [ още ...]

13.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 187/2017 г. [ още ...]

13.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 188/2017 г. [ още ...]

13.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 346/2017 г. [ още ...]

13.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 164/2017 г. [ още ...]

13.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 281/2017 г. [ още ...]

13.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 184/2017 г. [ още ...]

13.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 135/2017 г. [ още ...]

13.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 295/2017 г. [ още ...]

13.11.2017
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - адм. дело 166/2017 г. [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819202122232425
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас