Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

24.02.2014
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно работата на Административен съд Кюстендил за периода януари - декември, 2013 г.

 

За 2013 г., през периода от месеците януари до декември (вкл), в Административен съд - Кюстендил са  разгледани общо 1183 бр. дела. Новообразуваните са 992 бр. дела, от които 387 са административните (първоинстанционните) дела и 605 са касационните дела. За посочения период свършените са 992 бр. дела.  От общия брой административни дела за разглеждане - 503, към края на отчетния период са свършени 406 броя, което в проценти се равнява на 81%. От общия брой касационни дела за разглеждане - 680, са свършени  586 дела  или 87%.

За втора поредна година от създаването на съдебната инстанция през м. март 2007 г., приоритетно място в количествено отношение заемат касационните дела и по-конкретно касационните административно-наказателни дела.

 

По материя броят на административните дела е както следва:

 - дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър - 134 бр. дела

- дела по Кодекса за социално осигуряване и Закона за социалните помощи - 54 бр. дела

- дела по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за администрацията - 44 бр. дела

- дела по Закона за собствеността и земеделските земи, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, Закон за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ -  18 бр. дела

- искове по АПК - 75 бр. дела

- дела по Закона за държавния служител, Закона за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за съдебната власт - 22 бр. дела

- дела по чл. 304 от АПК ( наказания за неизпълнение актове на съда ) - 3 бр. дела

- други административни дела - 121 бр. дела

- частни административни дела - 28 бр. дела

- дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове -  3 бр. дела

- дела по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс и Закона за митниците - 1 бр. дела

 

Най - голям дял от образуваните и разглеждани през посочения период първоинстанционни административни дела имат тези по ЗУТ и ЗКИР - 27 %

 

Натовареността на съдиите от Административен съд - Кюстендил е висока, като се има предвид брой разглеждани 1183 и брой свършени дела 992. В срока по чл.172, ал.1 от АПК са изготвени съдебните актове до 1 месец по 740 бр. дела 75%, а в срок от 1 до 3 месеца са 93 бр. дела или 10%.

Действителната натовареност на всеки от съдиите е по 19,72 дела средно месечно спрямо делата за разглеждане и по 16,53 дела средно месечно спрямо свършените дела.

През изминалата година са били обжалвани 157 бр. дела. Върховният административен съд е потвърдил съдебните актове по 129 бр. дела, а по 22 бр. дела е отменил изцяло.

Подробният отчет за работата на Административен съд - Кюстендил за периода януари-декември 2013 г. е публикуван на интернет страницата на съда.

24.02.2014 г.

гр.Кюстендил

28.02.2013
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ [ още ...]

13.02.2013
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 01.03.2013 [ още ...]

25.01.2013
Плащане на такси чрез ПОС терминал [ още ...]

28.11.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

22.11.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

27.09.2012
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е [ още ...]

10.07.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

10.07.2012
Заповед [ още ...]

02.07.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

21.06.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

06.06.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

05.06.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

04.06.2012
Официално откриване [ още ...]

22.05.2012
Две жалби срещу решение на общинската избирателна комисия, подадени в Административен съд - Кюстендил [ още ...]

23.04.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819202122232425
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас