Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

НОВИНИ

29.06.2015
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

По жалба на Сдружение СПИНОК - Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил срещу Решение №959 по протокол №36 от заседание от 03.02.2015год. на Общински съвет-Кюстендил, с което на осн. чл.21 ал.1 т.8, чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.3 ал.3 т.2 вр. с чл.1 ал.2 т.6, чл.4 ал.4, чл.31 ал.1, чл.32 ал.3 т.1 и ал.4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл.5, чл.6 ал.1, чл.8, чл.9 и чл.16 ал.2 и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл.5 ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите, заедно на два недвижими имота - частна общинска собственост, представляващи двуетажна масивна сграда с идентификатор 41112.503.702.1  по КККР на гр.Кюстендил - "Чифте баня" с предназначение: сграда за битови услуги и със застроена площ 1 394кв.м. и двуетажна монолитна сграда - Бръснаро-фризьорски салон, с идентификатор 41112.503.702.5 по КККР на гр.Кюстендил с предназначение: сграда за битови услуги и със застроена площ 181 кв.м., двете разположени в  поземлен имот с идентификатор 41112.503.702 по КККР на гр.Кюстендил, целият с площ 6,541 дка, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху терена на поземления имот, върху който са изградени, е образувано дело № 47/2015 год. с обществен интерес.

Делото е  насрочено в открито съдебно заседание на 15.07.2015 год. от 10,00 часа.

02.04.2012
Поздравления [ още ...]

07.03.2012
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ [ още ...]

02.03.2012
Пет години Административен съд Кюстендил [ още ...]

14.02.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

27.01.2012
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [ още ...]

08.07.2011
Заповед [ още ...]

21.06.2011
Малка обществена поръчка [ още ...]

17.02.2011
Годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2010 г. [ още ...]

02.12.2010
Натовареност за първото полугодие [ още ...]

21.10.2010
Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия [ още ...]

26.02.2010
Годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд [ още ...]

16.06.2008
Стартира обновения сайт на НИП [ още ...]

11.04.2008
УВЕДОМЛЕНИЕ [ още ...]

Страница: 12345678910111213141516171819202122232425
 
НОВИНИ
Съдебни актове
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас