Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
23.12.2019
Прессъобщение - адм. дело № 371/2019 г. [ още ... ]

 

РЕГИСТРАТУРА

 

„Регистратурата” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа – искови молби, жалби и др. В регистратурата се води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на всеки документ.

Документите, които подавате, трябва да са четливо написани, подписани и правилно адресирани. Ако се отнасят по вече образувано дело, посочете неговия номер, година, съда, до който изпращате документите. Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа на подаване на документите.

В “Регистратурата” може да поискате допълнителна информация за движението на вашето дело. Подаденият от Вас документ ще бъде докладван на съответния съдия – докладчик или на Председателя на съда.

Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не го разбирате или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат. Можете да получите допълнителна информация и в деловодството на съда.

От м. януари 2013г. държавните такси, разноски и депозити за вещи лица, могат да бъдат превеждани по сметките на Административен съд- Кюстендил и чрез картови плащания, посредством находящите се в „ Съдебно деловодство” ПОС терминали.


 

 

ДЕЛОВОДСТВО
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Архив
Бюро "Призовки"
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас